• Sat. Jul 2nd, 2022

CNTech News

Senaste tekniska nyheter och uppdateringar

Sweden: Inkluderande och demokratiska kyrkval 2021

Nov 27, 2021

Att göra kyrkovalet tillgängligt för alla

Senast: (LWI) – Svenska kyrkan, medlemskyrka i Lutherska världsförbundet (LWF), höll sitt sista kyrkoval den 6–19 september. Efter att ha varit en statskyrka fram till 2000 genomför denna största trossamfund i landet nu kyrkoval självständigt och strävar efter ett högt deltagande bland cirka 5 miljoner röstberättigade medlemmar.

“I år såg vi ett röstdeltagande på 17,4 procent”, säger Jiang Millington, Svenska kyrkans kommunikationsansvariga för kyrkovalet. ”Det är något lägre än valen 2017, men ett klart högre antal än val under 2000 -talet. Då var valdeltagandet 11-14 procent. ”

Svenska kyrkans inkluderande tillvägagångssätt innebär att valinformation tillhandahålls på 16 språk, lättläst svensk, talad webb och teckenspråk på kyrkans webbplats. Röstning kan också äga rum på valdagen och genom förtidsröstning, poströstning och fullmaktröstning. “Det är viktigt att ge lika möjligheter för alla medlemmar med rösträtt i kyrkovalet”, förklarar Millington. “Det är en fråga om demokratiskt arv.”

En annan del av arvet är nomineringsgrupper som strävar efter representation i kyrkan. Det här är föreningar och intressegrupper som bildats för att delta i kyrkovalet. Alla som vill engagera sig kan antingen gå med i en befintlig grupp eller starta en ny tillsammans med andra.

Det är i slutändan medlemmarna i Svenska kyrkan som avgör hur kyrkans ärende tas om hand genom att lägga sin röst på en specifik nomineringsgrupp.

“Det är viktigt att Svenska kyrkan, som arrangör av valet, respekterar den demokratiska processen och förblir neutral gentemot de 601 nomineringsgrupper som ställer upp i valet”, säger Millington.

Läs också: Sweden’s EKN -fans klimatövergång med ny grön garanti

Lokal, regional och nationell representation

Medan den allmänna synoden, som består av 251 delegater, är Svenska kyrkans styrande organ på nationell nivå, har val också genomförts för stiftsrådet på regional nivå och församlingsförsamlingar på lokal nivå. “Valet på alla nivåer sker genom direktval av röstberättigade, vart fjärde år”, förklarar Millington.

De valda ledamöternas ansvar gentemot de styrande organen på nationell, stifts- och församlingsnivå ligger på operativa prioriteringar och budget. Å andra sidan bestäms läror och övertygelser av de kyrkliga officerarna, nämligen biskopar, pastorer och diakoner.

”Frågor om tro, tjänster eller ekumeniska förbindelser inom Svenska kyrkan behandlas av Lärarkommissionen innan generalsynoden kan fatta ett beslut”, förklarar Millington. ”Doktrinkommissionen består av de 14 biskoparna och ytterligare åtta teologiska experter. Därför kan den betraktas som aguarantor mot alltför snabba eller radikala förändringar av frågor som rör kyrkans inre angelägenheter. ”